Burti
A  A  A

Konkurences kultūras veicināšana

Publiskām personām

Kas ir publisku personu konkurences kropļojumi

Konkurences padomes ikgadējā uzņēmēju aptaujā divas trešdaļas respondentu apstiprina, ka viena no Latvijas konkurences vides problemātikām ir publisku personu jeb valsts un pašvaldību radītie konkurences kropļojumi.

Publisku personu radītie konkurences kropļojumi izpaužas dažādos veidos, tomēr visbiežāk – kā privāto uzņēmumu diskriminācija, nodrošinot sev piederošām kapitālsabiedrībām labvēlīgākus nosacījumus.

Radot īpašas konkurences priekšrocības, var uzskatīt, ka tirgus konkurences attīstībai ir slēgts. Ilgtermiņā cieš klienti un patērētāji, jo tiek ierobežota preču un pakalpojumu izvēle, un rezultātā nedz ieplūst investīcijas, nedz attīstās ekonomika kopumā.


Kad publiskas personas drīkst iesaistīties uzņēmējdarbībā

Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteikts, ka publiska persona savu funkciju efektīvai izpildei var dibināt kapitālsabiedrības vai iegūt līdzdalību esošā kapitālsabiedrībā, ja īstenojas viens no šādiem nosacījumiem:

  • tiek novērsta tirgus nepilnība;
  • tiek radītas preces vai pakalpojumi, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai pašvaldības attīstībai vai valsts drošībai;
  • tiek pārvaldīti īpašumi, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai pašvaldības attīstībai vai valsts drošībai.

Iepriekšminētie ierobežojumi publiskajām personām noteikti, lai valsts nekropļotu konkurenci tirgū, un savu darbību kā privātā biznesa tirgus dalībnieka konkurents izvērstu tikai tajos gadījumos, kad tas nepieciešams valsts politikas, drošības vai funkciju īstenošanai.


Kādos gadījumos jāprasa iestādes atļauja

Publiskai personai, darbojoties jomā, kurā preces un pakalpojumus tirgus dalībnieki spēj piedāvāt brīvas konkurences apstākļos, pastāv augsts risks deformēt konkurenci un ilgtermiņā ne tikai negatīvi ietekmēt komercdarbības vidi, bet arī patērētāju intereses.

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. pantā noteikto kopš 2016. gada publiskām personām pirms plānoto kapitālsabiedrību dibināšanas vai līdzdalības pārvērtēšanas esošajās kapitālsabiedrībās ir jākonsultējas ar Konkurences padomi.

Pirms jauna biznesa uzsākšanas vai esošā paplašināšanas publiskai personai jāveic paredzētās rīcības ekonomiskais izvērtējums. Publiskajai personai ir arī pienākums ne retāk kā reizi piecos gados pārvērtēt katru tās tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībā.


Papildu informācija:

Antis Apsītis
Konkurences veicināšanas nodaļas vadītājs
Tālrunis: 67365227
E-pasts: antis.apsitis@kp.gov.lv